مسکنی از جنس مهر!

وقتی از کنار یک آپارتمان بلندمرتبه واقع در یک خیابان عبور می کردم تامل کوتاهی کردم... اگر یک روستایی بودم و تابحال وارد شهر نشده بودم حتما به حال ساکنین این خانه ها غبطه می خوردم اما من آگاه بر فرهنگ حاکم بر سبک زندگی آنها هستم ...

در روزگاری پیش و البته نه چندان دور مردم در خانه های بزرگ، با فاصله های زیاد از هم بسر می بردند و چه بسیار دلهاشان بهم نزدیک و حالشان حال دیگری و روزشان وابسته به سلام العلیک دیگری بود، اما این سبک نو زندگی که تراکم عجیب و غریبش به نزدیکی دلها تبدیل نشده، امروز تعبیر به پیشرفت و ترقی شهروندان و اجرای آن برگی از آمار موفقیتهای یک دولت می شود...

امروز بیش از هر وقت دیگر انسان به فرهنگ غارنشینی نزدیک است ... انسان امروز غارنشین ترین دوره حیات خود را تجربه می کند... انسان امروز تنهاست... از آنسوی دیوار خانه اش آگاه نیست و سرنوشتش جایگاهی در احوال روزانه انسان مجاورش ندارد...

امروز مسکن مهرها، خانه های بی مهری است... قبرستانی عمودی که اتفاقا انسانها باهمند ولی فرسنگها از هم دورند...

/ 1 نظر / 17 بازدید
...!!

ما امروز خانه های بزرگتر ولی خانواده های کوچک تر داریم راحتی بیشتر اما زمان کمتر مدارک تحصیلی بالاتر اما درک عمومی بایین تر زندگی ساختن را یاد گرفته ایم اما زندگی کردن را نه ما تا ماه رفته و برگشته ایم اما وقت نداریم برای دیدار همسایه ی جدیدمان از واحدی به واحد دیگر برویم فضای بیرون را فتح کرده ایم اما فضای درونمان را نه درامد بالاتری داریم اما اصول اخلاقی بایین تر ........