به بهانه حضور دولتمردان درفیسبوک

 

اندر احوالات ممنوعیت های دولتی!

خیلی چیزها در دهه های مختلف و دولتهای مختلف طبق قانون ممنوع شده است، از خوردنیهایی مانند مشروبات الکلی بگیرید تا استعمالیاتی چون مواد مخدر تا وسایل ارتباط جمعی چون ماهواره و شبکه های اینترنتی ... بالاخص این اواخر فیس بوک و ممنوعیات دیگری چون قضیه حجاب و غیروذلک...

در تمام یا حداقل قسمتی از ممنوعیتهای قانونی فوق الذکر هیچگاه قانون موردنظر مورد وفاق عموم مردم نبوده و همیشه قسمتهای بزرگی از بدنه اجتماع با آن به مقابله پرداخته و آن را نادیده گرفته اند ... در این خلال چیزی که بر آسیبهای این آلات و ابزار و پدیده های اجتماعی افزوده است، نوع برخورد با آن بوده است... "ممنوعیت" ... و نادیده گرفتن صرف ...

زمانی که چیزی از اصل نادیده گرفته می شود و صرفا سریعترین راه "ممنوعیت" آن بعنوان تک سیاست برخورد با آن سنجیده می شود، تمهیدی برای چگونه استفاده کردن قشری که این ممنوعیت ها را نادیده می گیرند صورت نخواهدگرفت.

امروزه استفاده از ماهواره ممنوع است اما در خانه های توده عظیمی از مردم جای دارد، آیا قانون منع ماهواره توانسته است جلوی شیوع وسیع و روزافزون این وسیله ارتباط جمعی را بگیرد؟... آیا قانون منع مواد مخدر توانسته است در شیوع این بلای خانمانسوز موثر باشد؟... منع بی حجابی چطور؟...

نکته ای که به چشم می خورد این است که متاسفانه در هیچکدام از این موارد به دلیل نادیده گرفتن ساختاری هریک از پدیده های فوق الذکر، هیچگونه آمادگی و تمهیدی در مقابل مواجه حداقل احتمالی با آن سنجیده نشده است و اینگونه است که پس از شیوع غیرقانونی هرکدام از آنها تنها آسیب های آن است که نصیب جامعه می گردد...

فیس بوک می تواند مثالی از سیاست های غلط ممنوعیت های دولتی باشد... در میان تعداد زیادی از کاربران این شبکه اجتماعی، منسب های دولتی و رجال سیاسی نیز به چشم می خورند. حضور مردان سرشناس دولت یک دهن کجی رسمی به قانون های منع و قوانینی که خود آنها به درست یا غلط وضع کرده اند خواهد داشت که به طرز شگفت انگیزی نقض قانون استفاده از ابزار ممنوعه قانونی به حساب خواهد آمد... این مثال خود دست آویز یک نتیجه گیری کلی در مورد قانون ممنوعیتهای بی حساب و کتاب و ابتر و غیرکارشناسی است که تنها راه مقابله را "ممنوعیت" می سنجند، نه فرهنگ سازی استفاده صحیح از آن... "محدودیت" به جای "مصونیت" ... سیاستی که دهه هاست در ایران در حال اجراست و متاسفانه آزمون و خطاهای بسیاری با آن شده است و طرحی ناکارآمدست ولی همچنان آزموده می شود...

رطب خورده منع رطب نتواند...!

/ 2 نظر / 27 بازدید
شبگرد

خیلی ممنون خوب بود[لبخند]