آخرین اسطوره ای که به تاریخ پیوست

و ما بدون آنکه زمان زیادی صرف دیدن آخرین اثر به جا مانده از مرحوم یا مرحومه بمانیم، نگاه کوتاهی به چهره تخت و سرد و خشک بنده خدا می اندازیم و سریع متواری می شویم و به کار و مشغله مان می رسیم...

چیزی که اشکار می نمایاند، این است که خیلی ها که دیشب بودند امروز دیگر نیستند و این داستان تکراری هرروزه شهرمان است...

در میان این اموات بعضی ها حال و روز بهتر و برخی بخت خود ساخته بدتری دارند... برخی در کانون توجه حتی خانواده خود هم نیستند و برخی تعداد زیادی از آدمها را متاثر از فقدانشان می کنند... این دیگر بر می گردد به ظرفیت و کیفیت زندگی هریک از آدمها...

پریروز خواروبار فروش سرخیابانمان مرد... خدایش بیامرزد آدم خوبی بود... برای محل ما و البته خانواده اش... فاتحه ای هم نثار روحش کردم و البته دیگر شیر و ماست را از سوپری پائین تر می خرم و خودم را لنگ تهیه مایحتاج روزانه ام نمی بینم،اما برخی فقدانشان بر آدمهای جامعه شان بسیار احساس می شود...

ماندللا یکی از آن آدمهایی بود که هروقت او را در مجامع ورزشی یا فرهنگی می دیدم، باورم نمی شد که او همچنان زنده است... چرا که عادت کرده ایم اسطوره ها را در تاریخ بخوانیم... انگار اسطوره ها و قهرمانان در جهان واقع عمر مشخصی دارند، قبل از آنکه بمیرند می میرند! ... تعجب می کردم که چرا تابحال زنده است... آدمها زنده به انگیزه هایشان هستند، آدمی که قله ای را فتح می کند اگر شخصیت بلندپروازی نداشته باشد هرگز در راه فتح قله قدم بر نمی دارد، پس باز هم بدنبال فتح قلل بعدی بر می آید...

مرگ یک قهرمان زمانی است که دیگر قله ای مرتفع تر و هدفی دورتر نداشته باشد .... انگیزه اش می میرد، پس می میرد...

ماندلا پس از آنزمان که بر ضدنظام آپارتاید و سیطره نژاد پرستانه سفیدپوستان شورید و مبارزه اش به ثمر نشست، چهره او و هیبت مادی اش تنها یک برگ تاریخی زنده بود که خبر از یک اسطوره می داد ... اسطوره ای بنام "نلسون ماندلا"... مردی که مرگش بر دل میلیونها نفر غم از دست دادن یک اسطوره واقعی را بازنشاند...

او روزی بدنیا آمد و روزی مرد... مانند همه ... اما - یاد و خاطره اش علیرغم خیلی از ما ها - تا همیشه در تاریخ بشر حک خواهد شد...

روحش شاد و یادش گرامی باد...

/ 1 نظر / 17 بازدید

ما هم به ذهن سلیم و هم قلب نیازمندیم ،شکوه زندگی این نیست که هرگز به زانو در نیائیم ،در این است که هر بار افتادیم دوباره برخیزیم . نلسون ماندلا