روی خط زندگی
دلنوشته ها، خاطرات و تجربیات یک زندگی در حال انجام
» .. . 60 – 70 – 80 – 90 - 00 :: ۱۳٩٥/۱٠/٢
» صفحه شخصی اینستاگرام :: ۱۳٩٤/۱۱/٢۳
» پست ثابت :: ۱۳٩٦/٧/۱٢
» جستاری همزادپندارانه ---- من یک داعشی ام! :: ۱۳٩٤/٩/۱٥
» پست ثابت :: ۱۳٩٤/٧/۱٢
» عرفان ذاتی دختر من! :: ۱۳٩٤/٦/۱٩
» آنجا دیگر حرم امن الهی نیست... :: ۱۳٩٤/٦/٢۱
» و چقدر دلم تنگ نوشتن است ... :: ۱۳٩٤/٢/٢٩
» برای آمرزش روح خودمان! :: ۱۳٩۳/۱۱/۱٦
» The War :: ۱۳٩۳/۱۱/٤
» آمارگیری میدانی پسرمن! :: ۱۳٩۳/٥/۱٦
» خدایم بوس! :: ۱۳٩۳/٤/۱٧
» درود بر این گیمرهای قرتی... :: ۱۳٩۳/٤/۱٥
» یک تجربه فراموش شده! :: ۱۳٩۳/۳/٢۸
» نقشی از یک فرشته! :: ۱۳٩۳/۳/٢٥
» برای قدری چسبندگی! :: ۱۳٩۳/۳/٩
» یا ایتهاالنفس المطمئنه!... :: ۱۳٩۳/۳/٦
» برخی اوقات! :: ۱۳٩۳/٢/٢٧
» پروفسور امیرپارسا در حال جراحی! :: ۱۳٩۳/٢/۱۸
» رانده و مانده! :: ۱۳٩۳/٢/۱۱
» برف و بام! :: ۱۳٩۳/٢/۱٠
» صبح بخیر آقا... صبح بخیر خانم ... :: ۱۳٩۳/٢/۸
» در تعریف آزادی!... :: ۱۳٩۳/٢/٥
» جناب آقای داماد! :: ۱۳٩۳/۱/٢۸
» این بسته های اعتباری! :: ۱۳٩۳/۱/٢٧
» پدرشاه! :: ۱۳٩۳/۱/٢٥
» سلام... :: ۱۳٩۳/۱/٢٤
» هفت روز :: ۱۳٩۳/۱/۱۳
» شش روز :: ۱۳٩۳/۱/٩
» پنج روز :: ۱۳٩۳/۱/٥
» چهارروز :: ۱۳٩۳/۱/٤
» امیرپارسای 93 :: ۱۳٩۳/۱/۳
» سه روز :: ۱۳٩۳/۱/۳
» دو روز :: ۱۳٩۳/۱/۳
» یک روز :: ۱۳٩۳/۱/٢
» آغاز سال یکهزار و سیصد و نود و سه شمسی... :: ۱۳٩۳/۱/۱
» 1 روز :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٩
» 2روز :: ۱۳٩٢/۱٢/٢۸
» 3روز :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٧
» 4روز :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٦
» 5روز :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٥
» 6 روز :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٤
» 7روز :: ۱۳٩٢/۱٢/٢۳
» آب و آینه! :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٢
» خودشناسی کودکانه پسرم! :: ۱۳٩٢/۱٢/٢۱
» دیدن یا ندیدن... :: ۱۳٩٢/۱٢/٢۱
» پست جدیدی که قضا شد! :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٠
» آی آخرساله! :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٩
» اجاره نشینها2 :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٦
» محک ذهنی 4 :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٦
» سایجیکهای رهبر! :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٤
» روزی برای روزی دیگر!... :: ۱۳٩٢/۱٢/۱۳
» یک سوال اساسی! :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٢
» حضور حاضر غایب شنیده ای؟ :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٢
» محک ذهنی 3 :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٠
» بر بال فرشته ای بنام مادر! :: ۱۳٩٢/۱٢/٩
» زمانی برای با خودبودن! :: ۱۳٩٢/۱٢/۸
» حس خوب پدرانه... :: ۱۳٩٢/۱٢/٧
» یک محک ذهنی2 :: ۱۳٩٢/۱٢/٦
» دریچه ای رو به زندگی! :: ۱۳٩٢/۱٢/٥
» اجاره نشین ها! :: ۱۳٩٢/۱٢/٤
» از ماست که برماست ... :: ۱۳٩٢/۱٢/۳
» یک محک ذهنی1... :: ۱۳٩٢/۱٢/٢
» یک مشت پر، زیر چرخ یک قطار زیرزمینی!... :: ۱۳٩٢/۱٢/۱
» نامه ای به لیلی 1 :: ۱۳٩٢/۱۱/۳٠
» در آینه! :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٩
» ذات فیلمساز ما! :: ۱۳٩٢/۱۱/٢۸
» من و او! :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٧
» دست نوشته یک سرباز! :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٦
» سکوتی که از رضایت نیست!... :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٥
» یک مشروعیت ساده! :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٥
» رئیس جمهور چهارساله اسلامی ایران! :: ۱۳٩٢/۱۱/٢۳
» ما آدمهای معلول! :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٢
» داشته های ما و نداشته های آنها :: ۱۳٩٢/۱۱/٢۱
» !Only for today :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٠
» پست موقت... :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٠
» نوشتاری برای ولیعهد 1 :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٩
» نیمه پر یک لیوان خالی! :: ۱۳٩٢/۱۱/۱۸
» حس خوب خدابودن! :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٦
» رای باز :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٤
» خون و گوشت و آهن! :: ۱۳٩٢/۱۱/۱۳
» همه در خوابند ... :: ۱۳٩٢/۱۱/۱۳
» خواب و بیدار! :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٢
» داریم - نداریم! :: ۱۳٩٢/۱۱/۱۱
» اعتقاد داشته باش به هرچه خواهی 2 :: ۱۳٩٢/۱۱/۱۱
» آن مرد آمد ... :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٠
» کودک درون ما :: ۱۳٩٢/۱۱/٩
» اعتقاد داشته باش به هرچه میخواهی! :: ۱۳٩٢/۱۱/۸
» آخرین شب زندگی ... :: ۱۳٩٢/۱۱/٧
» به بهانه نزدیک شدن سالگشت عملیات بدر در سال 1363 :: ۱۳٩٢/۱۱/٥
» فیلسوف کوچک من! :: ۱۳٩٢/۱۱/٤
» مهره هایی که از پس یکدیگر می افتند... :: ۱۳٩٢/۱۱/٤
» +16 با دوسال فرجه! :: ۱۳٩٢/۱۱/٢
» چون دوستش دارم... :: ۱۳٩٢/۱۱/۱
» سخت ترین پست میدان زندگی :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٩
» به بهانه برگزاری دربی 55443 سرخابی ها! :: ۱۳٩٢/۱٠/٢۸
» یک سوال سیاسی :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٧
» خورشید تابانم بتاب! :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٧
» امیرصدرا یا مهرسا؟ :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٥
» ما بزرگ کدامین خاندان خواهیم بود؟ :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٤
» شباهت من و امیرپارسا :: ۱۳٩٢/۱٠/٢۳
» لطفا فریب زاویه دیدمان را نخوریم! :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٢
» یا همه یا هیچ کس! :: ۱۳٩٢/۱٠/٢۱
» امیرپارسا و گیم و انتخاب هایش! :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٠
» فقط کافیست باور کنیم! :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٩
» سوال! لطفا جواب بدهید... :: ۱۳٩٢/۱٠/۱۸
» داستان یک شب سرد زمستانی! :: ۱۳٩٢/۱٠/۱۸
» تهران خواهرزاده بغداد! :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٦
» آقای صاحب خانه متشکریم! :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٥
» Wifi پارتی! :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٥
» امیرپارسا سوپراستار 3 ساله :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٤
» راز تصاویر سه بعدی! :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٢
» اولین برف بهاری! :: ۱۳٩٢/۱٠/۱۱
» ثروت واقعی ما! :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٠
» ما دهه شصتی ها! :: ۱۳٩٢/۱٠/٩
» گفتاری کوتاه به بهانه سالگرد 9 هم دیماه :: ۱۳٩٢/۱٠/٩
» امان از دل ظریف! :: ۱۳٩٢/۱٠/٧
» مجموعه راستها! :: ۱۳٩٢/۱٠/٦
» معامله ای که روزی با خدا کردم... :: ۱۳٩٢/۱٠/٥
» لطفا مرا فیلتر کنید! :: ۱۳٩٢/۱٠/٤
» نوشتاری ویژه برای آدمهای بدشانس! :: ۱۳٩٢/۱٠/۳
» امیرپارسا و ماشین شاسی بلند! :: ۱۳٩٢/۱٠/۳
» بنی آدم ابزار یکدیگرند :: ۱۳٩٢/۱٠/۳
» هیچ کس با من تماس نگرفت! :: ۱۳٩٢/۱٠/۱
» مقداری طلا پیدا شده... :: ۱۳٩٢/٩/۳٠
» قبض جریمه ای برای پدر! :: ۱۳٩٢/٩/٢٩
» کوتاهترین شب سالم از آن توست! :: ۱۳٩٢/٩/٢٩
» ما آدمهای احمق! :: ۱۳٩٢/٩/٢٩
» ای آقای واعظ تکلیف مرا روشن کن! :: ۱۳٩٢/٩/٢۸
» این گربه ها و آن موشها! :: ۱۳٩٢/٩/٢٧
» یک عکس از پسرکم به بهانه نزدیک شدن اربعین حسینی :: ۱۳٩٢/٩/٢٧
» یکی من !... یکی تو؟! :: ۱۳٩٢/٩/٢٦
» شاهدان کور! :: ۱۳٩٢/٩/٢٤
» جادوی یک دست نوشته ساده! :: ۱۳٩٢/٩/٢٢
» به یاد همه قطع نخاعی ها! :: ۱۳٩٢/٩/٢۱
» پسره بی ایمان! :: ۱۳٩٢/٩/٢۱
» قابل توجه خرمهره فروشان محترم! :: ۱۳٩٢/٩/٢٠
» یک جاسوس گزارش می دهد! :: ۱۳٩٢/٩/۱٩
» آخرین اسطوره ای که به تاریخ پیوست :: ۱۳٩٢/٩/۱۸
» وصیتنامه من... :: ۱۳٩٢/٩/۱۸
» برای همسرم ... :: ۱۳٩٢/٩/۱۸
» راسته روضه فروشان! :: ۱۳٩٢/٩/۱٧
» فراری جناب آقای کشتی گیر! :: ۱۳٩٢/٩/۱٦
» مسکنی از جنس مهر! :: ۱۳٩٢/٩/۱٥
» گرم و سرد پدرانه... :: ۱۳٩٢/٩/۱٤
» ندید بدیدها :: ۱۳٩٢/٩/۱۳
» به بهانه یک خاکسپاری جنجالی در قطعه هنرمندان :: ۱۳٩٢/٩/۱٢
» به بهانه باز بازپخش! یک سریال افسانه ای... :: ۱۳٩٢/٩/۱۱
» بندهایی پراکنده از ذهنی با افکار پراکنده :: ۱۳٩٢/٩/۱۱
» به بهانه حضور دولتمردان درفیسبوک :: ۱۳٩٢/۸/٦
» من یک پادشاهم ... :: ۱۳٩٢/۸/٥
» به بهانه جمع آوری بیلبوردهای ضدآمریکایی در تهران :: ۱۳٩٢/۸/٥
» گفتاری به بهانه سرقت یک تلفن همراه :: ۱۳٩٢/٧/۳٠
» به بهانه نام گذاری سالهای ایرانی :: ۱۳٩٢/٧/٢٩
» متنی کوتاه به مناسبت نزدیک شدن به آغاز صده جدید ایرانی :: ۱۳٩٢/٧/٢٦
» گفتاری به بهانه حاجی بازاری های در حج :: ۱۳٩٢/٧/٢٥
» روز بدنیا آمدن امیرپارسا :: ۱۳٩٢/٧/٢٢
» چندعکس به بهانه هفته کودک از امیرپارسا :: ۱۳٩٢/٧/٢٠
» قبل از آمدن او :: ۱۳٩٢/٧/۱٩
علی اصغر فاریابی
نویسنده و کارگردان تلویزیون در عرصه مستند و فیلم کوتاه متولد 1360 از شهرقم.
نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :